http://PME.SJTU.EDU.CN ENGLISH
| Introduction | Member | Research Areas | Research Outputs | Activities Photos | Contact Us |
   
 
   

Professors:

                                                                       

        Huang Zhen                                       Deng Kangyao                               Shang-guanWenfeng                                 Qiao Xinqi   

 

Assistant Professors:

                                 

Zhou Xiaoping                    Zhang Wugao                              Lin He                                 Lu Xincai                               Cui Yi  

                                   

                                                         Chen Xiaolin                       Yuan Jian                               Shi Jianwei                            Xie Xiaomin                       Tian Zhongxu

 

Lectures:

                             

                                                         Xiao Jin                                    Fang Junhua                         Chen Mingxia                           Shi Lei                                   Jiang Zhi     

 

Post Doctors:

                                             

                                                                                         Li Xinlin                                              Qu Shuan                                                Tian Zhisong    

    


| Introduction | Member | Research Areas | Research Output |

Activities Photos

| Contact Us |

COPYRIGHT © CENTER FOR COMBUSTION AND ENVIRONMENTAL,SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY TECHNOLOGY   E-MAIL: sope@sjtu.edu.cn